+48 22 868 19 86 lp.zsamfarg@ofni

Aktualności

CEWE Polska z wykrawarką etykiet Grafmasz

13 Lis 2020

Fir­ma CEWE Pol­ska roz­bu­do­wa­ła swój park ma­szy­no­wy od urządze­nie pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce przez Graf­masz.

CEWE Pol­ska jest jed­nym z za­kła­dów kon­cer­nu fo­to­gra­ficz­ne­go CEWE Sti­ftung & Co. KGaA. W na­szym kra­ju fir­ma dzia­ła od 1995 ro­ku, ofe­ru­jąc klien­tom sze­ro­ką ga­mę pro­duk­tów fo­to­gra­ficz­nych oraz po­li­gra­ficz­nych. Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych jest Ce­we­-Fo­tok­si­ążka – pro­dukt wie­lo­krot­nie na­gra­dza­ny przez cza­so­pi­sma bra­nżo­we oraz kon­su­menc­kie.

Kon­cern wy­ko­nu­je w ci­ągu ro­ku mi­lio­ny zle­ceń. Pro­duk­ty tej fir­my mo­żna na­być w 26 kra­jach Eu­ro­py. La­bo­ra­to­rium w Kędzie­rzy­nie­-Ko­źlu jest jed­nym z dzie­si­ęciu eu­ro­pej­skich je­go za­kła­dów. Aby spro­stać ocze­ki­wa­niom klien­tów, fir­ma CEWE Pol­ska nie­ustan­nie in­we­stu­je w no­wo­cze­sny park ma­szy­no­wy. Kon­cern do­ce­nia jej sta­ra­nia kie­ru­jąc tu do pro­duk­cji co­raz wi­ęcej prac – obec­nie po­nad 20 pro­duk­tów gru­py pro­du­ko­wa­nych jest wy­łącz­nie w Kędzie­rzy­nie­-Ko­źlu.

„Pra­ce ja­kie wy­ko­nu­je­my na prze­py­char­ce Graf­masz to ksi­ążecz­ki dla dzie­ci CEWE-Kids oraz kar­ty do gry w Po­ke­ra i Ska­ta, oby­dwa pro­duk­ty do in­dy­wi­du­al­ne­go, sper­so­na­li­zo­wa­ne­go pro­jek­to­wa­nia przez na­szych klien­tów. Ma­szy­na LC po­zwa­la sto­so­wać wy­kroj­ni­ki sta­łe, które gwa­ran­tu­ją 100% po­wta­rzal­no­ść kszta­łtu da­ne­go pro­duk­tu, a przede wszyst­kim szyb­ko­ść wy­ko­na­nia ko­lej­nych par­tii.

Prze­py­char­ka fir­my Graf­masz dla obu pro­duk­tów jest ele­men­tem li­nii tech­no­lo­gicz­nej prze­wi­dzia­na do wy­ko­ny­wa­nia sper­so­na­li­zo­wa­nych za­mówień dla klien­tów z 26 kra­jów Eu­ro­py, w których obec­ne jest CEWE – mówi Ro­land Ce­dzich z fir­my CEWE.

Głów­ny­mi ce­cha­mi prze­py­char­ki ety­kiet LC 180 jest wy­ci­na­nie ety­kiet z pa­pie­ru do 500g/m2, kar­to­nu, pro­duk­cji kart np pvc, przy­wie­szek, ze­szy­tów, no­tat­ni­ków. Urządze­nie dzia­ła na za­sa­dzie prze­ci­ska­nia ma­te­ria­łu przez wy­kroj­nik ko­wal­ski. Ma­szy­na po­sia­da kur­ty­ny bez­pie­cze­ństwa ,uru­cha­mia­jące tłok po wło­że­niu ma­te­ria­łu au­to­ma­tycz­nie bez ko­niecz­no­ści wci­ska­nia przy­ci­sków. Jed­no­cze­śnie ba­rie­ra sta­no­wi za­bez­pie­cze­nie po­la pra­cy. Naj­częściej wy­bie­ra­nym ele­men­tem do­dat­ko­wym jest si­łow­nik tzw. prze­ciw­tłok umo­żli­wia­jący uży­cie ma­szy­ny do ma­te­ria­łów, które trud­no wy­ci­ąć na stan­dar­do­wo wy­po­sa­żo­nej ma­szy­nie, czy­li (ma­te­riał o gra­ma­tu­rze do 15 g/m2, gi­ęt­kie i cien­kie ma­te­riały).