+48 22 868 19 86 biuro@grafmasz.pl

Aktualności

Opra­wa twar­da SAMED w dru­kar­ni AKAPIT

9 Lis 2017

Dru­kar­nia AKAPIT Sp. z o. o. to roz­wi­ja­jąca się dru­kar­nia of­f­se­to­wa z Lu­bli­na, pra­cu­jąca na półfor­ma­to­wych ma­szy­nach dru­ku­jących. Dru­kar­nia świad­czy usłu­gi po­li­gra­ficz­ne dla wy­daw­nictw, agen­cji re­kla­mo­wych oraz wie­lu podmio­tów po­li­gra­ficz­nych. Pre­zes Za­rządu Pan Grze­gorz Kie­loch zde­cy­do­wał się rów­nież w ostat­nim cza­sie na wdro­że­nie roz­wi­ązań dla uspraw­nie­nia opra­wy twar­dej do­star­cza­nych przez fir­mę GRAFMASZ, która jest dys­try­bu­to­rem wło­skich ma­szyn SAMED INNOVAZIONI.

Park ma­szy­no­wy uzu­pe­łni­ły dwa urządze­nia KOSTANZA (do wsta­wia­nia blo­ku w okład­kę) orazBORDINO (pra­sa z funk­cją wy­pa­lar­ki).

Ko­stan­za to urządze­nie po­zwa­la­jącej na wkle­je­nie blo­ków w for­ma­cie 480 x 450 mm o wy­daj­no­ści do 200 blo­ków na go­dzi­nę. Urządze­nie po­sia­da prze­my­śla­ną kon­struk­cję wa­łków apli­ku­jących klej dzi­ęki cze­mu mo­żli­we jest ich szyb­kie czysz­cze­nie po za­ko­ńczo­nej pra­cy. Część usta­wień ma­szy­ny wy­ko­ny­wa­na jest po­przez pa­nel do­ty­ko­wy.

Bor­di­no to urządze­nie 2 w 1, które po­zwa­la na wy­pa­le­nie row­ka w twar­dej okład­ce ksi­ążki oraz jej pra­so­wa­nie po wy­ko­na­niu wsta­wie­nia blo­ku. Dzi­ęki za­sto­so­wa­niu ba­rier fo­to­op­tycz­nych urządze­nie pra­cu­je z du­żą wy­daj­no­ści, gdyż nie jest ko­niecz­ne cza­so­chłon­ne podno­sze­nie osłon przy ka­żdym cy­klu. Za­sto­so­wa­ne roz­wi­ąza­nie podno­si rów­nież po­ziom bez­pie­cze­ństwa dla ob­słu­gu­jące­go ma­szy­nę.

Oba urządze­nia mo­gę być ze so­bą sprzężo­ne i ob­słu­gi­wa­ne z jed­ne­go pa­ne­lu do­ty­ko­we­go.