+48 22 868 19 86 biuro@grafmasz.pl

Klauzula informacyjna – newsletter

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Tomasz Wiąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grafmasz Tomasz Wiąk pod adresem: Tadeusza Kościuszki, nr 47, 27-500 Opatów. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (biuro@grafmasz.pl);

2. Celem przetwarzania Państwa danych jest wysyłka wiadomości w ramach Newslettera o którą prosili Państwo wypełniając formularz zawarty na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wysyłką Newslettera.

4. Nasza firma przesyła newsletter za pomocą platformy do e-mail marketingu MailChimp, dlatego odbiorcą Państwa danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. W związku z przesyłaniem newslettera poprzez platformę MailChimp, Państwa dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednakże dane są bezpieczne, ponieważ są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja wysyłki wiadomości będą niemożliwe.

6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy przez okres od dnia zapisania się do Newslettera do czasu złożenia oświadczenia o rezygnacji.

7. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, korespondencji na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli Państwo potwierdzają status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres biuro@grafmasz.pl
wpisując np. „wycofanie zgód”. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub do biuro@grafmasz.pl

Grafmasz - Producent maszyn introligatorskich,
przedstawiciel marek zagranicznych.

Siedziba i produkcja

ul. Kościuszki 47
27-500 Opatów

Biuro handlowe

ul. Łopuszańska 53/21
02-232 Warszawa